Doug Warhit coaches acting class

Doug Warhit coaches acting class.